skip to Main Content

IMATE PITANJA ZA NAS?

Kontaktirajte nas

Konsultujte se o svim vidovima osiguranja i zatražite najbolju ponudu za Vas

  Kolektivno osiguranje zaposlenih Prednosti za poslodavca i zaposlene

  Kada poslodavac obezbedi dodatno osiguranje svojim zaposlenima, to se smatra svojevrsnim benefitom. Kompanija tako direktno obogađuje svoj kompenzacioni paket za još jednu važnu stavku, koja može presuditi u njenu korist kada se potencijalni zaposleni odlučuje između 2 različite fiirme. To sve važi na individualnom nivou, ali šta kada je u pitanju kolektivno osiguranje zaposlenih? Više o njegovim prednostima pročitajte u nastavku.

  Šta je kolektivno osiguranje zaposlenih

  Kolektivno osiguranje zaposlenih obuhvata više rešenja u osiguranju kojim vi kao poslodavac osiguravate zaposlene. Od obaveznog osiguranja od posledica profesionalnih oboljenja ili povreda na radu, pa do benefita poput privatnog zdravstvenog osiguranja i životnog osiguranja. 

  Kao što samo ime kaže, kolektivno osiguranje se zaključuje za sve zaposlene, a ne samo za pojedince – može se ugovoriti za zaposlene na određeno, neodređeno, i za pojedince angažovane za privremene i povremene poslove.

  U kolektivno osiguranje zaposlenih ubraja se:

  1. osiguranje od nezgode (osiguranje od posledica nesrećnog slučaja),
  2. osiguranje od profesionalnih oboljenja,
  3. osiguranje lica za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija,
  4. privatno zdravstveno osiguranje,
  5. kolektivno osiguranje života.

  Ovo osiguranje namenjeno je pravnim licima, odnosno ugovarač osiguranja je kompanija, a osiguranici su zaposleni.

  *Koja su sve profesionalna oboljenja i u sklopu kojih poslova se javljaju možete pogledati u Pravilniku o utrvđivanju profesionalnih bolesti Zavoda za socijalno osiguranje.

  Obavezno kolektivno osiguranje zaposlenih

  U skladu sa članom 53 Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, poslodavac ima obavezu da osigura zaposlene od “povreda na radu, profesionalnih oboljenja ili oboljenja u vezi sa radom na radnom mestu i radnoj okolini”.

  U skladu sa članom 119 Zakona o radu, poslodavac može zaposlenima da uplaćuje “premiju za dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje, kolektivno osiguranje od posledica nezgoda i kolektivno osiguranje za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija, a u cilju sprovođenja kvalitetne dodatne socijalne zaštite”.

  Šta to ustvari znači? Prema zakonu, poslodavac mora da zaštiti zaposlene od povreda na radu (osiguranje nezgode), ali ukoliko želi da im obezbedi dodatnu socijalnu zaštitu, on to može očiniti uplatom kolektivnog osiguranja zaposlenih.

  Osiguranje od nezgode

  Ovim Uslovima regulišu se prava i obaveze između ugovarača osiguranja i osiguravača po ugovorenim oblicima osiguranja, i to: 

  • za slučaj smrti usled nesrećnog slučaja; 
  • za slučaj trajnog invaliditeta usled nesrećnog slučaja; – za slučaj prolazne nesposobnosti za rad usled nesrećnog slučaja (dnevna naknada); i 
  • za slučaj narušenja zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć usled nesrećnog slučaja (troškovi lečenja). 

  Za utvrđivanje naknade za slučaj trajnog invaliditeta postoji tabela, koja sadrži nekih 250 povreda, koje ostavljaju trajne posledice. U zavisnosti od težine povrede, osiguranje će isplatiti određeni procenat od ugovorene sume na polisi

  Osiguranje od profesionalnih oboljenja

  Profesionalna bolest je bolest za koju se dokaže da je posledica delovanja štetnosti u procesu ili u vezi sa procesom rada i/ili radnoj sredini, a intezitet štetnosti i dužina trajanja izloženosti toj štetnosti je na nivou za koji je poznato da uzrokuje oštećenje zdravlja.

  Profesionalna bolest mora biti dijagnostifikovana od strane referentne medicinske ustanove čija je delatnost prevencija, utvrđivanje i lečenje profesionalnih bolesti na teritoriji Republike Srbije.

  Pod osiguranim slučajem smatra se:

  • postavljanje dijagnoze profesionalne bolesti osiguranika
  • organsko i/ili telesno oštećenje osiguranika kao posledica profesionalne bolesti. 

  Pod profesionalnom bolešću se smatra bolest koja je dijagnostifikovana od strane kvalifikovane medicinske ustanove, u toku trajanja ugovora o osiguranju, i koja je prouzrokovana dužim neposrednim uticajem procesa i uslova rada na radnim mestima, odnosno poslovima koje je osiguranik obavljao, i koja se nalazi na listi profesionalnih bolesti koja je sastavni deo ovih uslova. 

  Pod kvalifikovanim medicinskim ustanovama smatraju se referentne medicinske ustanove čija je delatnost prevencija, utvrđivanje i lečenje profesionalnih bolesti na teritoriji Republike Srbije. Osigurani slučaj organskog i/ili telesnog oštećenja usled profesionalne bolesti predstavlja utvrđivanje procenta organskog i/ili telesnog oštećenja kao posledice profesionalne bolesti. 

  Preduslov utvrđivanju organskog i/ili telesnog oštećenja jeste prethodna dijagnoza, odnosno medicinski potvrđeno postojanje profesionalne bolesti. Procenat organskog i/ili telesnog oštećenja kao posledica profesionalne bolesti definisan je tabelom za određivanje procenta telesnog i/ili organskog oštećenja osiguranika usled profesionalne bolesti koja čini sastavni deo ovih uslova. 

  Lista profesionalnih bolesti

  1.0. BOLESTI PROUZROKOVANE HEMIJSKIM DEJSTVOM 

  2.0. BOLESTI PROUZROKOVANE FIZIČKIM DEJSTVOM 

  3.0. BOLESTI PROUZROKOVANE BIOLOŠKIM FAKTORIMA

  4.0. BOLESTI PLUĆA

  5.0. BOLESTI KOŽE 

  6.0. MALIGNE BOLEST

  Kompletnu listu možete pogledati u Pravilniku o utrvđivanju profesionalnih bolesti Zavoda za socijalno osiguranje.

  Tabela za određivanje procenta telesnog i/ili organskog oštećenja osiguranika usled profesionalne bolesti – naknada se utvrđuje u rasponu od 10 do 100% od ugovorene sume, u zavisnosti od težine oboljenja.

  Teže bolesti i hirurške intervencije

  Osiguranim slučajem u smislu Posebnih uslova smatraju se: – teže bolesti navedene u stavu 2. ovog člana, koje kod osiguranika nastanu prvi put u toku trajanja osiguravajućeg pokrića; – hirurške intervencije obavljene nad osiguranikom kao posledica bolesti ili nezgode, u toku trajanja osiguravajućeg pokrića, a koje nisu bile indikovane pre početka osiguravajućeg pokrića.

  Težim bolestima u smislu Posebnih uslova smatraju se:  Maligni tumori,  Akutni infarkt miokarda,  bypass – operacija koronarnih arterija, Hronično otkazivanje bubrega,  Transplantacija organa, Kvadriplegija, Cerebrovaskularni insult – šlog, Zakonsko i funkcionalno ili potpuno slepilo 

  Hirurške intervencije – skoro 400 intervencija, gde se nadoknada isplaćuje od 10 do 100% od ugovorene sume, a u zavisnosti od težine operacije

  Kolektivno osiguranje zaposlenih: prednosti za poslodavca

  Kolektivno osiguranje zaposlenih ima 2 značajne prednosti za poslodavca:

  1. privlačenje kvalitetnog stručnog kadra i
  2. oslobađanje od poreza.

  Privlačenje kvalitetnog stručnog kadra

  U našem ranijem tekstu o ljudskim resursima i kako da zadržite stručni kadar pisali smo o nekim oblicima osiguranja koje mogu biti glavna tačka prilikom odluke potencijalnog zaposlenog da li da dođe da radi za vas, ili pak za nekog drugog. Tu je bilo više reči o individualnom, dodatnom osiguranju. Međutim, i kolektivno deluje na sličan način.

  Zaposleni koji znaju da se poslodavac na više nivoa brine o njihovom zdravlju i blagostanju, biće privrženiji poslodavcu, a samim tim i više motivisani za rad. Kolektivno osiguranje zaposlenih pokazuje da vi zaposlene gledate kao snagu vaše kompanije, a ne samo kao radnike koje gledate kako da eksploatišete.

  Poreski tretman kolektivnog osiguranja zaposlenih i oslobađanje od poreza

  S obzirom na to da se po članu 14b Zakona o porezu na dohodak građana Republike Srbije, poslodavac ne obračunava i ne plaća porez na dohodak građana ukoliko plaća premiju kolektivnog osiguranja od posledica nezgode, uključujući osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja i kolektivnog osiguranja za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija za sve zaposlene. (Izvor: Moja Firma) To se odnosi i na ovaj tip osiguranja.

  Kolektivno osiguranje kao benefit za zaposlene

  Iako se kolektivno osiguranje zaposlenih ne čini kao prevelika prednost za same zaposlene, ono se ipak može pokazati kao veoma korisno – kao i bilo koje dodatno osiguranje.

  Prednost ovog tipa osiguranja je što ono pruža dodatnu zaštitu zaposlenih tokom rada, a kada su u pitanju povrede na radu ili profesionalna oboljenja, o čemu je već ranije bilo reči. Ovo osiguranje plaća poslodavac, tako da zaposleni nema dodatnih troškova.

  Sledeća prednost za zaposlenog je to što njegova porodica ostaje obezbeđena čak iako dođe do smrtnog slučaja. To znači da bi u slučaju smrti, bližnji zaposlenog imali finansijsku podršku po osnovu osiguranja.

  Za sve informacije kako kolektivno osiguranje zaposlenih može pomoći vašoj kompanijij kontaktirajte VIB stručni tim.

  Čitamo sitna
  slova za vas

  Pomoći ćemo vam da razumete prednosti i nedostatke osiguranja. Objasnićemo vam sve detalje da biste lakše mogli da donesete odluku. 

  Sve ponude
  na jednom mestu

  Pristup svim ponudama osiguranja na jednom mestu. Bez dodatnih troškova.
  Za vas ćemo kontaktirati sve osiguravajuće kuće na tržištu.

  Skupo plaćate osiguranje?

  Postoji velika verovatnoća da previše plaćate polisu osiguranja ili da nemate odgovarajuće pokriće. Uporedite ponude i uslove i izaberite najbolje.

  Back To Top