skip to Main Content

IMATE PITANJA ZA NAS?

Kontaktirajte nas

Konsultujte se o svim vidovima osiguranja i zatražite najbolju ponudu za Vas

  Odgovornost direktora i članova uprave (D&O) unutar organizacija su veoma široke, a svako njihovo kršenje može rezultirati ličnom odgovornošću i obavezi naknade štete.

  Veliki je broj zainteresovanih strana koje mogu da dovedu u rizik od akcija protiv direktora i članova uprave. Među njih se ubrajaju:

  • Akcionari
  • Poverioci
  • Sadašnji i bivši radnici
  • Kupci
  • Regulatori

  Razvojem pravnog okvira i usvajanjem Zakona o privrednim društvima stvoreno je okruženje koje zahteva veću budnost kada je reč o korporativnom upravljanju i delovanju direktora. Posledica je povećan fokus na sledećim aktivnostima:

  • Veća transparentnost u komunikaciji sa akcionarima i javnošću
  • Razvoj procedura revizije i internih funkcija
  • Povećan fokus na ulogu neizvršnih direktora
  • Obelodanjivanje svih paketa nagrađivanja – direktnih ili indirektnih, kao i odgovarajuće procedure autorizacije
  • Proširenje lične odgovornosti direktora i članova uprave za pogrešno upravljanje i neobjavljivanje informacija
  Zašto kompanije kupuju D&O pokriće?

  Vrlo jednostavno: menadžeri mogu napraviti greške, a često su lično zakonski odgovorni za njih. Oni stalno hodaju na tankom ledu, donoseći teške i složene odluke koje mogu imati ogromne posledice. Međutim, te odluke se ponekad mogu doneti na osnovu ograničenog broja dostupnih informacija, kao na primer u situacijama spajanja i akvizicija. Sve više preduzeća posluje u multinacionalnom okruženju, a njihovi investitori, trgovinski partneri ili operacije se nalaze u pravnim nadležnostima država širom sveta. To znači da je odgovornost direktora i članova uprave proporcionalna tome. Ne samo da direktori moraju držati na oku lokalna tržišta, već moraju i pratiti usklađenost sa propisima različitih državnih organa. I  ne samo to – moraju se uklađivati i sa mišljenjima revizora i najnovijih najboljih praksi za korporativno upravljanje i upravljanje rizicima na brojnim lokacijama. Povećana kompleksnost savremenog poslovnog okruženja stavlja menadžere na prvu liniju vatre – i tereti ih za sve eventualne propuste.

  Bez obzira na to koliko promišljeno deluju i koliko je izražena njihova poslovna sposobnost, odluka bilo kojeg menadžera može dovesti do gubitaka u preduzeću ili gubitka treće strane, a direktori i članovi uprave koji su doneli te odluke smatraju se lično odgovornim za gubitke, što ih može odvesti u skupe parnice.

  Zato je poželjno da svaka kompanija obezbedi da njeni direktori i članovi uprave imaju prostora za bezbedno donošenje odluka. D&O osiguranje podržava dobro korporativno upravljanje, tako što rizik od tih odluka čini upravljivim i transparentnim. Kada se podnese odštetni zahtev, D&O pokriće pruža oštećenoj strani određeni stepen finansijske sigurnosti. U slučajevima kada dođe do stečaja kompanije, D&O polisa je često jedna od retkih likvidnih aktiva, što kompaniji, njenim akcionarima ili poveriocima obezbeđuje način da povrate jedan deo tog gubitka.

  D&O pokriće je postalo uobičajen deo upravljanja rizicima velikih multinacionalnih kompanija, ali je od suštinskog značaja i za sve vrste drugih organizacija. Iako velike kompanije koje se javno kotiraju imaju najizraženiji rizik od D&O odštetnih zahteva, bilo koje privredno društvo – bez obzira na to da li se njegovim akcijama javno trguje ili ne – kao i bilo koja neprofitna organizacija su potencijalno izloženi D&O riziku.

  Iako je sve izraženija potražnja za D&O pokrićem od strane malih i srednjih preduzeća, penetracija u ovom sektoru je i dalje iznenađujuće niska. Na primer, 46% velikih preduzeća u Velikoj Britaniji aktivno kupuje D&O pokriće, dok će se samo 27% malih i srednjih preduzeća odlučiti na takvu polisu. Osiguravajuća kuća Allianz procenjuje da je u Nemačkoj penetracija malih i srednjih preduzeća takođe negde ispod 50%. Jedan od razloga tome može biti i to što osiguravajuća društva obično nude malim i srednjim preduzećima standardizovane proizvode, dok veće multinacionalne korporacije zahtevaju skrojena rešenja sa posebno ugovorenim klauzulama na polisi, kojima pokrivaju svoje specifične potrebe.

  Uobičajeni D&O izvori rizika
  • Prakse zapošljavanja i HR pitanja
  • Mere preduzete od strane akcionara
  • Greške izveštavanja
  • Netačno ili neadekvatno iznošenje podataka (na primer u finansijskim izveštajima)
  • Netačno predstavljanje u prospektu
  • Odluke koje prekoračuju ovlašćenja dodeljena menadžeru kompanije
  • Nepoštovanje propisa ili zakona

  Osnovna svrha D&O polise je da obezbedi finansijsku zaštitu za menadžere usled posledica stvarnih ili navodnih “pogrešnih dela” kada rade u okviru svojih menadžerskih dužnosti. D&O polisa će platiti troškove odbrane i finansijske gubitke nastale usled sudskih sporova. Pored toga, u okviru mnogih D&O polisa postoji i dodatno proširenje, koje pokriva troškove generisane upravnim i krivičnim postupcima ili troškova koji se javljaju tokom istrage regulatora ili krivičnih tužilaca. Ovа dodatna pokrića dobijaju sve veći značaj među direktorima kompanija, jer menadžerima obezbeđuje sveobuhvatno, integrisano pokriće, a samim tim i pouzdanu, doslednu i strukturiranu pravnu zaštitu.

  D&O polisa ne pokriva prevarne radnje, krivična dela ili namerne radnje. Ipak, nevini direktori ostaju potpuno pokriveni ako su saoptuženici, čak i ako su dela njihovih kolega bila namerna ili prevarna. D&O polise takođe ne pokrivaju slučajeve u kojima su direktori dobili nezakonitu naknadu ili su radili za ličnu dobit. Sve aktivnosti koje su pokrivene nekom drugom polisom osiguranja, kao što je profesionalna odgovornost, isključene su u D&O polisi ili je D&O pokriće obezbeđeno tek nakon iscrpljivanja te druge polise.

  Uloga Društva za posredovanje u osiguranju “VIB” d.o.o u ovim slučajevima je da proceni rizik i predloži najprikladniju polisu osiguranja direktora i članova uprave koja zadovoljava potrebe vaše organizacije. Blisko sarađujemo sa klijentima radi optimizacije pokrića i obezbeđivanja, pa se ceo proces odvija blagovremeno i precizno. Proaktivnim pristupom otklanjamo sve nedoumice, koje često mogu da stvore pogrešan utisak i navedu osiguravača da prerano formira negativan stav prema riziku.

  Naša rešenja

  Najnoviji blogovi

  Back To Top