skip to Main Content

IMATE PITANJA ZA NAS?

Kontaktirajte nas

Konsultujte se o svim vidovima osiguranja i zatražite najbolju ponudu za Vas

  Odgovornost direktora jedna je od tema koju malo ko spominje, jer obično nema mnogo onih koji su pozvani da o njoj govore. U korporativnoj hijerarhiji, najveći stepen odgovornosti imaju direktori i članovi uprave. Iako sa strane ne deluje da bilo šta “rade”, njihova pozicija u firmi donosi mnogo veće obaveze prema kompaniji i zaposlenima, ali i akcionarima, investitorima ili klijentima. To što su na vrhu lestvice ne znači da su bolji od drugih, već da su prvi na udaru kada dođe do zastoja u poslovanju, grešaka, propusta ili pogrešnih procena koje dovode do novčanih gubitaka.

  Odgovornost direktora u očima drugih

  Zahvaljujući činjenici da posluju u više različitih okruženja od kojih svako ima jedinstveni pravni i administrativni okvir, ali i da su neprestano izloženi pritisku javnosti, zaposlenih, akcionara pa i države, direktori kompanija su “pokretna meta” svih koji direktno ili indirektno zavise od njihovih odluka ili postupaka. Da bi zaštitila svoje rukovodioce i pomogla im da nesmetano obavljaju svoj posao, kompanija se može odlučiti za polisu D&O osiguranja.

  Ugovaranjem osiguranja od odgovornosti direktora, kompanija štiti i svoju imovinu u slučaju da dođe do spora prema trećim licima. Na taj način se osigurava da će troškovi suđenja ili poravnanja biti naplaćeni i da će direktor kompanije biti delimično zaštićen.

  Međutim, direktori se mogu zaštititi i individualnom polisom D&O osiguranja, koja će im pomoći da lakše isplate troškove nastale usled suđenja ili poravnanja sa trećom stranom (kazna za ličnu odgovornost u nekim zemljama iznosi i po nekoliko miliona dolara).

  Otvaranjem vrata investitorima i akcionarima, kompanije su upale u novi rizik: investitori i akcionari sve više preuzimaju rukovodeću ulogu i vrše dodatni pritisak na direktora i kompaniju. U slučaju da neko od akcionara tuži kompaniju i/ili direktora, polisa D&O osiguranja će pomoći da se zaštiti kompanijska imovina i naplate troškovi sudskog spora, presude ili poravnanja.

  Odgovornost direktora nije luksuz

  Poslednjih godina bili smo svedoci nekim od najvećih slučajeva pozivanja na ličnu i profesionalnu odgovornost direktora i kompanija. Naročito veliki pristisci zabeleženi su u azijskim zemljama; međutim, ne zaostaju ni evropske zemlje (poput Nemačke, Francuske, Velike Britanije, Španije), kao ni Sjedinjene Države i Australija.

  Budući da je mreža onih koji su povezani sa određenom odlukom ili posledicom direktora veoma razgranata, ne iznenađuje činjenica da se gotovo svi mogu pozvati na zaštitu svoje imovine i prava usled nezadovoljstva određenom odlukom ili poslovnom politikom kompanije.

  Svaka direktorova odluka predstavlja rizik po njega i kompaniju, jer u svakom trenutku postoji mogućnost da dođe do štete prema trećim licima.

  Osim toga, direktor često odgovara i u slučajevima koji su vezani za politiku i pravilnik zapošljavanja u kompaniji i naročito u slučaju usklađivanja različitih pravnih regulativa iz različitih zemalja.

  Sve je više rizika zahvaljujući činjenici da se savremeno poslovanje odvija gotovo po čitavom svetu, a nemoguće je uvek biti u toku i pratiti sve promene koje se odvijaju na ovom polju.

  5 glavnih izvora odgovornosti direktora i članova uprave

  U današnoj poslovnoj klimi u kojoj vlada transparentost poslovanja, rukovodstvo kompanije se može suočiti sa nizom izazova i rizika. Bez obzira na veličinu, misiju i viziju biznisa, troškovi raznih tužbi i pravnih procesa kada je reč o odgovornosti direktora i članova uprave (D&O) mogu biti pogubni. S tim u vezi, istraživanja ukazuju na 5 najćešćih izvora ovih odgovornosti.

  #1 Izvor odgovornosti direktora i članova uprave: Zaposleni

  Većina direktora i članova uprave se prilično iznenadi kada sazna da većina tužbi protiv njihove organizacije dolazi upravo od zaposlenih. Da se konkretnije izrazimo: za kompanije iz privatnog i nevladinog (neprofitnog) sektora, zaposleni predstavljaju najčešći izvor tužbi protiv direktora!

  Ljudski resursi – privucite i zadržite kvalitetan kadar

  Ukoliko se zaposleni oseća ugroženim u bilo kom aspektu, on to može predočiti menadžmentu kompanije. Ako smatra da na svoje žalbe nije dobio adekvatan odgovor, on može pokrenuti i određene pravne korake protiv organizacije, u cilju nadoknade finansijske ili nefinansijske štete koju je pretrpeo.

  Ovo su najčešći uzroci podnošenja tužbe zaposlenih protiv direktora i članova uprave:

  • neopravdano davanje otkaza,
  • diskriminacija na poslu i seksualno uznemiravanje,
  • kršenje ugovora o radu i
  • neadekvatna briga o zdravlju i sigurnosti zaposlenih.

  #2 Izvor odgovornosti: Vlada i regulatorna tela

  Vlada zemlje u kojoj poslujete, kao i njena regulatorna tela i vlasti, postoje sa ciljem nadgledanja i kontrolisanja sredine i klime u kojoj određena organizacija posluje. Ove institucije pomažu direktorima i članovima uprave da kontrolišu realizaciju poslovanja, kao i da sprovodne poslovne aktivnosti na fer i pravno prihvatljiv način. 

  Vlada i regulatorna tela obezbeđuju sprovođenje širokog spektra zakona, iz oblasti prava kao što su:

  • poslovno pravo, 
  • pravo tržišta kapitala, 
  • pravo zaštite potrošača, 
  • pravo bezbednosti i zdravlja  na radu
  • poresko pravo,
  • pravo zaštite životne sredine.

  Za direktore i članove uprave, zakonodavstvo predstavlja važan izvor odgovornosti. Ukoliko relevantno regulatorno telo otkrije da se primenjivala neka nezakonita praksa, ono može preduzeti određene pravne korake protiv organizacije i njenog rukovodstva.

  #3 Izvor odgovornosti: Konkurenti

  U nastojanju organizacije da proširi svoje poslovanje (i tržišni udeo), menadžment mora da vodi računa da je rast baziran na fer poslovnoj praksi. Ukoliko konkurenti kompanije smatraju da je prednost u poslovanju nastala nezakonitim ili sumnjivim radom, oni mogu tražiti odštetu pravnim putem.

  5 glavnih izvora odgovornosti direktora i članova uprave

  Direktori i članovi uprave mogu prekršiti zakon na neki od sledećih načina:

  1. nezakonito preuzimanje i prisvajanje intelektualne svojine,
  2. zloupotreba poslovnih tajni,
  3. kartelsko udruživanje
  4. nelojalna konkurencija.

  Osim navedenih prekršaja, direktori i članovi uprave mogu odgovarati za aktivnosti koje se mogu tumačiti kao dovođenje u zabludu ili kleveta. Kao posledica ovakvih radnji javljaju se tužbe oštećenih lica.

  #4 Izvor odgovornosti: Kreditori

  Upravljački tim snosi odgovornost za finansije date organizacije i dužnost direktora i članova uprave je da nadgledaju finansijsku poziciju kompanije, ali i njenu sposobnost da realizuje finansijske obaveze u trenutku njihovog dospeća.

  Ukoliko organizacija postane nesolventna, kreditori (pravna lica koja su učestvovala u finansiranju organizacije – zajmodavci) imaju pravo da izvrše reviziju odluka menadžmenta, da bi utvrdili jesu li one bile adekvatne.

  Kada kompanija uđe u postupak likvidacije, veliki broj dugova ostaje neplaćen. U tom slučaju, kreditori mogu podneti tužbe protiv direktora ili članova uprave u pokušaju da povrate svoja izgubljena sredstva. Najčešće optužbe u ovim slučajevima vezuju se za:

  • kršenje fiducijarne dužnost,
  • kršenje dužnosti savesne poslovne procene
  • nehat i 
  • namerno prevarno/štetno ponašanje.

  Kako osiguranje od odgovornosti pomaže u kriznim poslovnim situacijama?

  #5 Izvor odgovornosti: Investitori

  Kako bi zaštitili svoja ulaganja, akcionari imaju značajnu motivaciju da nadgledaju performanse poslovanja kompanije. Njihova glavna briga je da utvrde da li se direktori i članovi uprave ponašaju u skladu sa interesima investitora. 

  Kada su tako veliko sume novca “u igri”, akcionari će odmah reagovati ukoliko misle da je njihova investicija ugrožena određenim ponašanjem menadžera. Ukoliko to jeste slučaj, prvi korak biće upravo tužba protiv direktora ili članova upravnog odbora organizacije.

  Ko je sve na “udaru”

  Međutim, nisu samo multinacionalne kompanije na “udaru” – brojne neprofitne organizacije, kao i mala i srednja preduzeća takođe su u potencijalnom riziku od pozivanja na ličnu i profesionalnu odgovornost. Ne postoji način da je direktori izbegnu, upravo zbog složenosti njihove pozicije i činjenice da njihove odluke i postupci mogu da utiču na veliki broj učesnika od kojih će barem jedan pronaći razlog da se pozove na odgovornost.

  Procenjuje se da će slučajevi pozivanja na ličnu i profesionalnu odgovornost biti sve češći u budućnosti i to zahvaljujući činjenici da direktori i rukovodioci postaju samo jedna karika u lancu odlučivanja i upravljanja kapitalom i interesima kompanije.

  Nemoguće je doneti odluku koja će zadovoljiti sve učesnike, ali je moguće na vreme obezbediti polisu D&O osiguranja. Zaštitite svoju kompaniju i rukovodioce od preskupih parnica, medijskog linča i nezadovoljstva – zatražite savet svog brokera.


  Sve što ste želeli da znate o Menadžerskom ugovoru predstavlja vam Dejan Papuga, direktor/suvlasnik, Društvo za posredovanje u osiguranju VIB i član SAM-a, autor aspekta osiguranja u radnom dokumentu “Menadžerski ugovor“!

  Primeri iz stvarnog života: Kako je D&O osiguranje pomoglo organizacijama

  Osiguranje od odgovornosti direktora i članova uprave pokriva potencijalne finansijske posledice u slučajevima kada su ovi članovi rukovodstva napravili propuste pri upravljanju kompanijama ili organizacijama. Direktori i članovi uprave su odgovorni akcionarima, zaposlenima i klijentima. Ukoliko oni naprave grešku prilikom obavljanja posla ili donošenja odluka, D&O polisa može kompenzovati finansijske gubitke.

  D&O polisa pokriva pravne troškove koji mogu proisteći iz tužbi protiv direktora ili članova uprave kompanije, ili iz plaćanja odštete. Ukoliko imamo u vidu karatkeristike ove polise možemo primetiti da ona može biti prilično korisna u korporativnom svetu. 

  Kako bismo to videli i na praktičnim primerima, u nastavku delimo dve situacije kada je osiguranje od odgovornosti direktora i članova uprave bilo od velike koristi.

  Prvi primer: Zaposleni manje kompanije primljen je na poziciju predsednika upravnog odbora. Za vreme trajanja njegovog mandata, kompanija je znatno oslabila u finansijskom smislu i pozicija predsednika bila je ugrožena.

  Jedan od akcionara je u ime cele kompanije tužio čitav upravni odbo, jer ih je krivio za nepovoljan finansijski položaj. On je tvrdio da upravni odbor nije doneo dobru odluku kada je zaposlio određenog zaposlenog na mesto predsednika, i da to nije bilo u interesu kompanije. Slučaj je dospeo i do suda, a naknada štete je procenjena na 1,5 miliona dolara.

  Na sreću, kompanija je imala aktivnu D&O polisu osiguranja koja je dospela na realizaciju kada je registrovana tužba protiv članova upravnog odbora ove kompanije. Ugovorenim limitom osiguranja ove polise pokriveni su troškovi odbrane, kao i naknade štete.

  Drugi primer: Kada je direktor konglomerata TATA Sons svrgnut sa te pozicije, dao je izjave na štetu menadžmenta ove kompanije. On je naveo da uprava kompanije TATA Motors donosi odluke koje su štetne za poslovanje, i da se pri odlučivanju vode emocijama.

  Ova izjava dovela je do brige za budućnost kompanije, što je prouzrokovalo i pad cena akcija. To je na kraju dovelo do gubitka za akcionare, koji su potom podneli tužbu proitiv članova upravnog odbora.

  Ova situacija je bila pokrivena D&O polisom osiguranja. Kompanija TATA Sons i njene ćerke firme su zaštićene raznim polisama ovog tipa, a njihov zadatak je da čuvaju finansijske interese kompanije. Samim tim, one pokrivaju i tužbe protiv članova uprave.

  Iz ovih primera vidimo da D&O polisa nalazi primenu i u manjim i u većim organizacijama, domaćim i stranim. Ona pruža značajno pokriće i zaštitu direktoru i članovima upravnog odbora, pa i samoj kompaniji. Iz tog razloga se preporučuje svim organizacijama.

  Bilo da neka kompanija posluje kao javna, privatna ili neprofitna organizacija, velika je verovatnoća da će joj zatrebati osiguranje od odgovornosti direktora i članova uprave (D&O). S obzirom na to da je svaka kompanija specifična za sebe, mi vam možemo pomoći da polisu osiguranja u potpunosti prilagodite vašim potrebama. Kontaktirajte naš stručni tim i rado ćemo vam pomoći u tome.

  Back To Top