skip to Main Content

IMATE PITANJA ZA NAS?

Kontaktirajte nas

Konsultujte se o svim vidovima osiguranja i zatražite najbolju ponudu za Vas

  Osiguranje od profesionalne odgovornosti jedno je od onih vrsta osiguranja koje postaje imperativ za kompanije koje nude usko specijalizovane usluge. Sve je više profesija koje uključuju specifičnu vrstu usluge – savetodavnu, konsultantsku, ekspertsku, analitičku ili proceniteljsku. Ovakva vrsta usluge nosi znatno veću odgovornost prema klijentima, ali i veći teret za kompanije.

  Pogrešna procena, savet koji nije doneo željeni rezultat ili neka druga vrsta propusta, samo su neki od povoda za potencijalne tužbe i sporove, koji su učestala pojava u branšama koje se temelje na ovim principima. I najmanja tužba za nemar može da uništi vaš posao ne samo zbog finansijskih izdataka, već i u smislu izgubljene reputacije i poverenja u okviru struke.

  Iako su greške, propusti i nemar sastavni deo profesija koje se temelje na pružanju usluge, većina kompanija u Srbiji nema adekvatan odgovor na zahteve koje nameću pomenute usluge. Nedovoljna informisanost o rizicima i rešenjima, koja te rizike mogu ublažiti, često vode ka strategiji upravljanja rizicima koja je nedovoljno čvrsta da zaštiti poslovanje kompanije u slučaju nastanka štetnih događaja.

  Zbog toga smo rešili da vam u ovom vodiču predstavimo osiguranje od profesionalne odgovornosti, jedno od mogućih rešenja za upravljanje rizicima od grešaka, propusta i profesionalne odgovornosti.

  Pored toga šta osiguranje od profesionalne odgovornosti podrazumeva, u ovom vodiču saznaćete i:

  1. Kome je potrebno osiguranje od profesionalne odgovornosti;
  2. Koje rizike pokriva polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti;
  3. Kako možete da ugovorite osiguranje od profesionalne odgovornosti.

  Da li ćete i dalje dozvoljavati da greške i propusti ugrožavaju vaše poslovanje? Saznajte šta možete da učinite da biste u svakom trenutku omogućili stabilan i siguran rad svoje kompanije, uprkos događajima koji uključuju greške, propuste i nemar.

  osiguranje od profesionalne odgovornosti

  Šta je osiguranje od profesionalne odgovornosti – i kako da znate da li vam je potrebno?

  Šta je ono što jednom advokatu, računovođi, konsultantu ili arhitekti garantuje punu zaštitu prilikom pružanja usluga? Jedno od rešenja je i osiguranje od profesionalne odgovornosti (u nekim profesijama poznato i kao osiguranje od grešaka i propusta). Suština osiguranja od profesionalne odgovornosti je da pruži pokriće u slučaju:

  • Tužbi zbog nemara;
  • Tužbi za greške i propuste;
  • Greške zbog neprecizne komunikacije između vas i klijenta;
  • Greške prouzrokovane od strane trećih lica;
  • Nemogućnosti da se obezbede ugovoreni rezultati od značaja za klijentovo poslovanje;
  • Prekoračenja rokova dogovorenih na početku saradnje;
  • Ostalih grešaka nastalih prilikom tumačenja, prepisivanja ili deljenja informacija od značaja za klijenta.

  U praksi, vaši klijenti imaju puno pravo da zatraže pravnu zaštitu ne samo u pomenutim slučajevima, već i u bilo kojoj drugoj situaciji za koju procene da ste vi, kao profesionalac koji pruža određenu uslugu, odgovorni.

  Sigurno ste nailazili na klijente kojima je “nemoguće udovoljiti”, koji “stalno traže dlaku u jajetu”, koji “nikada nisu zadovoljni”, koji se “ne razumeju u uslugu”, koji “ne znaju šta hoće”. A sigurni smo i da taj broj iznosi barem desetinu od ukupnog broja klijenata. Nije mala cifra u pitanju, zar ne?

  Ko se sve može zaštititi polisom osiguranja od profesionalne odgovornosti?

  Mogli bismo da izvedemo zaključak da je osiguranje od profesionalne odgovornosti potrebno SVAKOME ko se bavi nekom vrstom stručne, specijalizovane, savetodavne ili ekpertske usluge. Tu spada čitav niz zanimanja, a neka od njih su:

  • Advokati;
  • Lekari;
  • Finansijski stručnjaci;
  • IT stručnjaci;
  • Agenti za prodaju nekretnina;
  • Arhitekte;
  • Računovođe;
  • Marketing stručnjaci i dr.

  Pa čak i nama, posrednicima u osiguranju, neophodno je osiguranje od profesionalne odgovornosti jer je naša usluga vezana za veoma osetljivo područje. Ukoliko dođe do bilo kakve greške ili nepravilne procene, naša odluka može lako da naruši ugled klijenta i ugrozi njegovo poslovanje.

  Obavezno osiguranje od profesionalne odgovornosti 

  Za neke delatnosti osiguranje od profesionalne odgovornosti je obavezno po zakonu. Proverite da li je to obaveza i za vas!

  Profesije koje imaju obavezu da osiguraju svoju profesionalnu odgovornost

  Obavezu zaključivanja osiguranja predviđa Zakon o reviziji član 18. Društvo za reviziju dužno je da se osigura od odgovornosti za štetu koju učini pravnom licu kod koga obavlja reviziju, odnosno trećem licu u slučaju povrede ugovora o reviziji, odnosno povrede pravila obavljanja revizije. Iznos najniže sume osiguranja na osnovu koje se plaća premija osiguranja za pojedinačni osigurani slučaj za svaku poslovnu godinu utvrđuje se kao veći iznos od sledećih iznosa: 1) od najviše cene za usluge revizije na osnovu pojedinačnog ugovora o reviziji pomnoženo sa 15; 2) od zbira cena za usluge revizije na osnovu svih ugovora o reviziji, pomnoženo sa 2,5. Pojedinačni osigurani slučaj iz stava 2. ovog člana je šteta nastala u vezi sa pojedinačnim izveštajem o reviziji.

  Obavezu zaključivanja osiguranja predviđa Zakon o elektronskom potpisu član 18. stav 1. tačka 8) Sertifikaciono telo za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata mora ispunjavati sledeće uslove: 8) da obezbedi finansijske resurse za osiguranje od rizika i odgovornosti za moguću štetu nastalu vršenjem usluge izdavanja elektronskih sertifikata

  Obavezu zaključivanja osiguranja predviđa Zakon o stečaju član 25. stav 3 i član 30. stav 1. U imenik stečajnih upravnika kao aktivni stečajni upravnici upisuju se lica koja su, osim licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika, dostavila dokaz o postojanju obaveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti za tekuću godinu i koja su se registrovala kao preduzetnici ili su članovi društva lica. Aktivni stečajni upravnik je dužan da u svoje ime i za svoj račun zaključi sa osiguravajućim društvom ugovor o obaveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti sa osiguranom sumom u iznosu od najmanje 30.000 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan zaključenja ugovora, za sve rizike povezane sa obavljanjem poslova stečajnog upravnika.

  Obavezu zaključivanja osiguranja predviđa Zakon o osiguranju član 37. st. 1. do 3. Advokat je dužan da zaključi ugovor o obaveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti kod organizacije registrovane za ovu vrstu osiguranja. Advokatska komora može zaključiti ugovor o kolektivnom osiguranju od profesionalne odgovornosti za sve advokate upisane u njen imenik advokata. Advokatska komora Srbije utvrđuje minimalnu sumu osiguranja za štetu od profesionalne odgovornosti (trenutno 20.000 €).

  Zakon o javnom beležništvu član 59. st. 1, 2, 3. i 5. (1) Javni beležnik je dužan da pre početka rada zaključi ugovor o osiguranju za štetu koju bi mogao prouzrokovati obavljanjem delatnosti. (2) Osiguranje obuhvata i osiguranje od odgovornosti za radnje javnobeležničkog zamenika, pomoćnika, pripravnika i drugih lica koja rade kod javnog beležnika. (3) Najniži iznos osiguranja određuje Komora, uz saglasnost Ministarstva (ministarstvo nadležno za pravosuđe). (5) Javni beležnici mogu se osigurati od odgovornosti i preko Komore, u kom slučaju su dužni da plaćaju Komori naknadu za utvrđenu visinu osiguranja iz stava 3. ovog člana, u skladu sa kolektivnim ugovorom o osiguranju koji zaključi Komora sa osiguravajućim društvom.

  Obavezu zaključivanja osiguranja predviđa Zakon o izvršenju i obezbeđenju član 478. stav 1. tačka 1) Pre polaganja zakletve javni izvršitelj mora da: 1) zaključi ugovor o osiguranju za štetu koju bi svojom delatnošću mogao prouzrokovati drugom licu i ugovor o osiguranju prostorija i predmeta primljenih u depozit za slučaj njihovog oštećenja, uništenja ili nestanka.

  Privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik, koje obavlja poslove izrade i kontrole tehničke dokumentacije, odnosno koje je izvođač radova, vršilac stručnog nadzora ili tehničkog pregleda, mora biti osigurano od odgovornosti za štetu koju može pričiniti drugoj strani, odnosno trećem licu. Suma osiguranja za ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti iznosi najmanje 15.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate, za preduzetnike, odnosno 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate, za privredna društva, odnosno druga pravna lica.

  Kako da sprečite nastajanje grešaka i propusta?

  Ukoliko i dalje mislite da ćete uvek i u svakom trenutku pružiti uslugu koja zadovoljava i etičke, i standarde profesije, ali i klijentova očekivanja, razmislite još jednom. Malo je verovatno da će vaše poslovanja biti pošteđeno lakših ili težih optužbi. Ono što vi možete danas da učinite je da kontaktirate naše posrednike i zatražite više informacija o osiguranju od profesionalne odgovornosti.

  Rizik profesionalne odgovornosti: kako iskoristiti osiguranje od profesionalne odgovornosti u svom poslovanju

  osiguranje profesionalne odgovornosti

  Svaka vrsta stručne usluge koju jedan lekar, advokat, inženjer ili profesionalac druge svrhe pruža podložna je riziku od nenamernih grešaka i propusta. Nenamerno možete načiniti pogrešnu procenu, dati informaciju koja nije potpuna, napraviti projekat koji nije pouzdan ili ugroziti klijentovo poslovanje tako što ćete završiti projekat van predviđenog roka ili isporučiti uslugu koja nije kompletna.

  Rizik od tužbi za greške i propuste postoji u svakoj od ovih situacija, te je verovatnoća da ćete proći bez posledica minimalna. Čak i ukoliko ne dođe do tužbi ili se dogodi da dobijete spor, materijalni i nematerijalni troškovi koji prate ovakvu vrstu događaja kreću se između $3.000 i $150.000 (podaci preuzeti sa Insureon)

  Odličan primer je IT industrija, u okviru koje se pruža niz značajnih usluga. Zbog prirode ove oblasti, a to je uglavnom baratanje poverljivim informacijama ili pristup podacima klijenata, moguće je da dođe do određenih propusta. Dalji razvoj situacije može se naslutiti: tužba za nemar i neprofesionalnost. Zbog toga je za njih osiguranje od profesionalne odgovornosti za greške i propuste za IT insdustriju (Tech E&O) neophodno

  Uvođenje osiguranja od profesionalne odgovornosti u vašu strategiju upravljanja rizicima dobićete snažan finansijski instrument koji će vam pomoći da nesmetano nastavite sa radom čak i kada se suočavate sa štetnim događajima.

  Odlučiti se na polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti pokazuje da svoj posao shvatate ozbiljno, a vaši klijenti će steći veće poverenje ukoliko znaju da imate ovakvu vrstu pokrića.

  Čak i kada sve radite “kako treba”, ne možete da predvidite koja procena ili savet se mogu protumačiti kao povod za incident koji može trajno uništiti vašu reputaciju, oslabiti poslovanje vaše firme i naneti štetu ne samo vama, već i vašim zaposlenima.

  Da li i dalje prepuštate sudbinu vaše firme slučajnosti? Kontaktirajte nas i saznajte kako vam možemo pomoći da se osigurate od profesionalne odgovornosti.

  Osiguranje od profesionalne odgovornosti cena

  Na premiju osiguranja utiče više faktora: 

  • Visina limita na polisi
  • Prihodi koje firma ostvaruje
  • Vrsta delatnosti
  • Učešće u šteti
  • Da li se ugovara pokriće samo za Srbiju, ili za Evropu, ili pak ceo svet


  Osiguranje profesionalne odgovornosti advokata – primer

  Advokatska kancelarija ostvaruje 780.000 EUR prihoda i ima 16 zaposlenih. 
  Limit polise je 1.000.000 EUR, a učećše u šteti 2.000 EUR
  Uz osiguranje od profesionalne odgovornosti uključena je i opšta odgovornost za štete pričinjene trećim licima.
  Teritorijalno pokriće: Srbija i Evropa

  Premija osiguranja na godišnjem novou iznosi: 1.700 EUR


  IT kompanija koja se bavi razvojem digitalnih proizvoda – primer

  Kompanija ostvaruje 345.000 EUR prihoda i ima 25 zaposlenih. 
  Limit polise je 1.000.000 EUR, a učećše u šteti 5.000 EUR
  Uz osiguranje od profesionalne odgovornosti za IT uključeno je i sajber osiguranje.
  Teritorijalno pokriće: Srbija i Evropa

  Premija osiguranja na godišnjem novou iznosi: 6.300 EUR

  Šta piše u ugovoru sa vašim klijentom, a šta na vašoj polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti?

  Već je postala uobičajena praksa da inženjeri, arhitekte, advokati, IT kompanije, špediteri, ukratko, konsultanti iz raznih oblasti, pre potpisivanja ugovora, tj. zaključivanja posla, moraju obezbediti polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti

  Naručilac, bez te polise, ne želi da angažuje “izvođača radova”, kako se ne bi doveo u situaciju da potraživanja, u slučaju pretrpljene finansijske štete, prouzrokovane propustim ili greškom izvršioca, nije u mogućnosti da naplati (najjednostavniji razlog može biti nedovoljna likvidnost štetnika). 

  S druge strane, izvršioci često na obavezu zaključivanja osiguranja gledaju kao na “nužno zlo”, ne prepoznajući da ih polisa štiti od scenarija, koja u potpunosti mogu ugroziti njihove bilanse, tj. poslovanje. Problemi (ili blaže rečeno, izazovi), nastaju tek kada se to, “nužno zlo”, prihvati kao neminovnost i kada se započne proces ugovaranja pokrića, naravno, ukoliko se u taj proces uđe površno i bez odgovarajuće pripreme. 

  U nastavku nastavku možete pročitati naše preporuke i na šta treba da obratite pažnju prilikom zaključivanja osiguranja, i kako da se za to adekvatno pripremite.

  Priprema za ugovaranje polise osiguranja

  Prilikom ugovaranja polise osiguranja od profesionalne odgovornosti, izuzetno je bitno obratiti pažnju na nekoliko ključnih faktora. 

  #1 Pokriće

  Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti bi trebalo bi pokriva gubitke ili štetu koju vaša profesionalna greška ili propust mogu prouzrokovati klijentima. Idealna situacija je da obezbedite uslove osiguranja koji se isključivo odnose na vašu delatnost. Takođe, ovim osiguranjem je obuhvaćena i pravna zaštita (neretko su sudski troškovi veći i od same, primarne štete).

  #2 Limiti

  Uobičajeno je da limiti budu navedeni u ugovorima koje potpisujete sa klijentima. Ukoliko, pak, to nije slučaj, potrudite se da obezbedite pokriće dovoljno da zaštite vašu odgovornost. Potrebno je uzeti u obzir vrednost projekata na kojima radite i potencijalne posledice grešaka. Ma koliko banalno zvučalo, kod osiguranja od odgovornosti je najbolje držati se principa “kupi najveći mogući limit”, naravno, u skladu sa finansijskim mogućnostima. Odgovornost nije unapred precizno merljiva, kao npr. vrednost zgrade, tako da maksimalnu visinu buduće štete ne možete predvideti, a iznosi mogu biti enormni. 

  #3 Isključenja

  Klijentima najviše skrećemo pažnju upravo na ovaj segment uslova osiguranja, s obzirom da detaljno pojašnjava situacije u kojima osiguravajuća kompanija može odbiti isplatu ili redukovati pokriće. Mora se znati šta se kupuje. Nezadovoljstvo osiguranika je gotovo uvek prouzrokovano nedovoljnom upućenošću u sve elemente pokrića i isključenja.

  #4 Pravni aspekti

  Ova sekcija je naročito važna, pa na nju posebno obratite pažnju. Preporuka je da se, prilikom potpisivanja ugovora sa naručiocem, konsultujete sa pravnicima, koji će protumačiti najbitnije odredbe.

  Osiguravač, broker za osiguranje ili agent, vam i u ovom delu, takođe mogu pomoći (pre svega, ispravno tumačeći odredbe u vezi sa zahtevanom vrstom osiguranja, teritorijalnim pokrićem, jurisdikcijom, klauzulama, učešćem u šteti itd.), međutim, neophodno je voditi računa i o, pravno, vrlo osetljivim pitanjima, poput direktnih-indirektnih šteta, solidarnoj-individualnoj odgovornosti i sl.).

  Ipak, nemojte biti brzopleti ni prilikom zaključivanja osiguranja, niti prilikom potpisivanja ugovora sa vašim klijentima.

  Razlike između osiguranja od opšte i profesionalne odgovornosti

  Jedna od najčešćih dilema kada je reč o osiguranju od pofesionalne odgovornosti je u čemu se ono razlikuje od osiguranja od opšte odgovornosti.

  Kada govorimo o rizicima koje pokrivaju, dolazimo do suštinskih razlika između osiguranja od opšte odgovornosti i osiguranja od profesionalne odgovornostil.

  Osiguranje od opšte odgovornosti štiti od fizičkih povreda ili štete na imovini koje se javljaju usled svakodnevnog poslovanja kompanije. Na primer: ukoliko vaš kupac propadne kroz dasku drvenog poda koji ste mu vi upravo postavili, on može da tuži podizvođača za telesne povrede.

  Osiguranje od profesionalne odgovornosti odnosi se na nemar koji je povezan sa pružanje profesionalnih usluga ili savetovanja. Da budemo precizniji, umesto za fizičke nedostatke i štetu, ona se pre vezuje za finansijske gubitke.

  Na primer: klijent može tužiti poslovnog konsultanta jer je zbog njegovog lošeg saveta doživeo finansijski gubitak u svom poslovanju. Primetićete da ovde ne postoji nikakva telesna povreda, niti je fizički oštećena neka imovina. 

  Tri koraka do osiguranja od profesionalne odgovornosti

  Da biste na vreme obezbedili adekvatno finansijsko i pravno pokriće u slučaju nastanka događaja zanemarivanja, propusta, pogrešne procene ili nepovoljnog rezultata projekta, evo tri koraka koji će vam olakšati put do pravog rešenja.

  Prvi korak: Zakažite sastanak sa našim posrednicima. Za početak je dovoljno da nam izložite kojom se vrstom usluge bavite, da li posedujete polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti i da li ste do sada imali susret sa nekim od štetnih događaja koji mogu nastati usled grešaka i propusta.

  Drugi korak: Zatražite stručno mišljenje. Pored velikog iskustva u sferi osiguranja, naši posrednici poseduju i iskustvo iz različitih oblasti vezanih za poslovanje (ekonomija, finansije, pravo). To znači da ćete, pored saveta u vezi sa odabirom polise osiguranja od profesionalne odgovornosti i ugovaranjem pokrića, moći da računate na širu procenu trenutne situacije u kojoj se vaša kompanija ili vi kao pojedinac nalazite. Tu mislimo, pre svega, na analizu vaše trenutke strategije upravljanja rizicima ili postojećeg osiguranja od profesionalne odgovornosti, ukoliko ga posedujete.

  Treći korak: Odlučite se za pravu polisu osiguranja. Zajedno sa našim posrednicima analizirajte svoju trenutnu poziciju i mogućnosti koje vam pruža polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti. Ne samo da ćete uz naše posrednike uštedeti vreme koje biste potrošili na pronalaženje polise koja odgovara prirodi vaših usluga, već možete računati i na povoljne uslove prilikom ugovaranja visine premije. Po potrebi, naši posrednici mogu kreirati i rešenje koje je u potpunosti prilagođeno vašem poslovnom modelu.

  Svi imamo pravo na grešku – ali vaše ne moraju skupo da koštaju. Brzo i jednostavno zakažite sastanak sa našim posrednicima.

  5 najčešćih pitanja o osiguranju od profesionalne odgovornosti koje nam potencijalni klijenti postavljaju

  1. Šta je osiguranje od profesionalne odgovornosti?


  Osiguranje od profesionalne odgovornosti odnosi se na nemar ili grešku koji su povezani sa pružanje profesionalnih usluga ili savetovanja. Da budemo precizniji, ono se pre svega vezuje za zaštitu od odštetnih zahteva klijenata zbog finansijskih gubitaka, koje su pretrpeli zbog vaše usluge.

  2. Zašto vam je potrebno osiguranje od profesionalne odgovornosti?


  Uprkos svoj pažnji i koncentraciji, preduzeća koja obavljaju profesionalne usluge za druge mogu načiniti greške. Na primer, da previde neku kritičnu informaciju, pogrešno interpretiraju činjenice, komuniciraju dvosmisleno i nejasno ili jednostavno zaborave ili izgube podatak. Iako se vama ta greška ne čini drastičnom, vaš klijent može sa punim pravom da tvrdi da je učinjena greška ili propust. I ne samo to – klijent će sigurno zahtevati i nadoknadu štete. Ona se može pokriti iz polise osiguranja.

  3. Da li je osiguranje od profesionalne odgovornosti pogodno za IT firme?


  Svaki profesionalac koji se bavi savetovanjem ili drugim uslužnim aktivnostima u okviru svoje osnovne delatnosti trebalo bi da se zaštititi od tužbi za nemar. Tužbe ne samo što mogu dovesti do gubitka klijenata, nego mogu rezultirati i potpunom obustavom poslovanja. IT firme kao što su: provajderi, vendori, IT konsultanti, kompanije koje rade sa cloud tehnologijom i slične, naročito su podložne ovom riziku. Rešenje je u osiguranju od profesionalne odgovornosti. Kada je reč o IT industriji, postoji i poseban vid ovog osiguranja, a to je osiguranje od profesionalne odgovornosti za greške i propuste za IT industriju (Tech E&O).

  4. Šta najčešće obuhvata polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti?


  Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti najčešće obuhvata pokriće za stvarni ili navodni nemar, kao i naknadu za troškove suđenja. Ova polisa štiti kompaniju od stvarnog ili navodnog nemara za vreme pružanja profesionalnih usluga, kao što je davanje pogrešnog saveta ili nemogućnost da se usluga realizuje. Osim toga, ona obezbeđuje i pravnu zaštitu ukoliko se podnese tužba pokrivena polisom.

  Značajno je napomenuti da polisa ne pruža pokriće za usluge realizovane u prošlosti (ne važi retroaktivno), ili za radove sprovedene bilo gde u svetu (to se mora zasebno ugovoriti). Takođe, treba imati na umu da polisa osiguranja od odgovornosti ne štiti vaš biznis baš od svih rizika. Zato je važno da se upoznate sa isključenjima koja su navedena u uslovima.

  5. Kako vas osiguranje od profesionalne odgovornosti može zaštititi od klijenta koji ne ispunjava ugovorne obaveze?


  Iako sve izgleda kako treba prilikom potpisivanja ugovora, nikada ne znate ko je zapravo sa druge strane. Firme se neretko susreću sa neizvršavanjem ugovornih obaveza, izostalim isporukama, kašnjenjem u plaćanju i drugim izazovima rada u poslovnom svetu.

  Imate biznis koji se bazira na uslugama? Osiguranje od profesionalne odgovornosti je pravi izbor za vas. Ono vam omogućuje da se zaštitite od tužbi zbog potencijalnih grešaka prilikom pružanja vaše profesionalne usluge.

  Čitamo sitna
  slova za vas

  Pomoći ćemo vam da razumete prednosti i nedostatke osiguranja. Objasnićemo vam sve detalje da biste lakše mogli da donesete odluku. 

  Sve ponude
  na jednom mestu

  Pristup svim ponudama osiguranja na jednom mestu. Bez dodatnih troškova.
  Za vas ćemo kontaktirati sve osiguravajuće kuće na tržištu.

  Skupo plaćate osiguranje?

  Postoji velika verovatnoća da previše plaćate polisu osiguranja ili da nemate odgovarajuće pokriće. Uporedite ponude i uslove i izaberite najbolje.

  Back To Top