skip to Main Content

IMATE PITANJA ZA NAS?

Kontaktirajte nas

Konsultujte se o svim vidovima osiguranja i zatražite najbolju ponudu za Vas

  Rizik od nemogućnosti naplate potraživanja predstavlja čest problem u poslovanju. Bilo da nudite proizvode ili usluge, pre ili kasnije susrešćete se sa situacijom u kojoj neće biti moguće da realizujete vaša potraživanja. Na sreću, postoji mogućnost da se ovaj rizik umanji, a poslovanje zaštiti od nepredviđenih “šokova”, nezavisno od toga da li je reč o radu sa domaćim ili inostranim kupcima. Rešenje je osiguranje potraživanja.

  Potraživanja čine značajan deo aktive kompanija i, iz tog razloga, nemogućnost njihove naplate mogu dovesti do zastoja u poslovanju, ili u najgorem slučaju – bankrota. Kako do takvih situacija ne bi došlo, pruža se mogućnost osiguranja naplate potraživanja od momenta kada ona nastanu. Ova polisa pokriće slučajeve bankrota i stečaja kupca, kao i odloženu docnju u plaćanju obaveza od strane domaćih ili inostranih kupaca.

  Prednosti ovog rešenja u osiguranju su brojne:

  1. smanjuju se gubici po osnovu nenaplativih potraživanja – štite se novčani tokovi;
  2. prodaja raste – kompanija postaje atraktivnija kupcima zbog mogućnosti kreditiranja;
  3. dolazi do unapređenja konkurentnosti – produžava se rok plaćanja novim i postojećim klijentima;
  4. dobijaju se bolji uslovi zaduživanja kod banaka – potraživanja služe kao kolateral.

  Ugovaranje osiguranja od kreditnog rizika najčešće inicira prodavac jer je reč o njegovoj aktivi, ali koristi od ove polise imaju i kupci. Neke od njih su: odloženo plaćanje, unapređenje novčanih tokova usled dužih rokova plaćanja obaveza prema dobavljačima i eliminiše se potreba za dodanim pozajmicama kod poslovnih banaka.

  Osiguranje naplate potraživanja često se u poslovanju kombinuje sa bankarskom garancijom, kao sredstvom obezbeđenja. U slučaju neželjenog događaja, aktivira se bankarska garancija kao prvi nivo obezbeđenja (“first loss”) a zatim i polisa kreditnog osiguranja.

  Najčešća pitanja - Osiguranje potraživanja

  Kreditno osiguranje namenjeno je svim pravnim licima koji vrše ulogu dobavljača određenih dobara i usluga, i koji hoće da se zaštite od nemogućnosti naplate potraživanja, bilo da rade sa domaćim ili inostranim kupcima.

  Osigurano potraživanje sastoji se od iznosa koji kupac duguje osiguraniku, zateznih troškova nabavke, i troškova koje plaća osiguranik: prilikom pokušaja naplate naknade iz osiguranje, povraćaja robe ili pokušaja prodaje povraćene robe.

  Osigurano potraživanje ne obuhvata kamate ili dodatne troškove za kašnjenje sa plaćanjem, gubitke uzrokovane štetom i nemirima, incidente u vezi sa nuklearnim ili radioaktivnim materijama, dug koji bi bio pokriven drugim osiguranjem da polisa nije zaključena, štetu nastalu odlaganjem ili zabranom prenosa sredstava u stranu zemlju, štetu nastalu iz potraživanja koje nije zakonom dozvoljeno, plaćanje za robu unapred, ugovorne ili sudski dodeljene penale i slične troškove.

  Potraživanje se može preneti čak i kada je osigurano – osiguranik ga može ustupiti bez prethodne pisane saglasnosti osiguravajuće kuće.

  Polisom osiguranja od nenaplate potraživanja pokriveni su bankrotstvo i stečaj – situacija kada kupac postane nesolventan, i odložena docnja – kada kupac ne izvrši plaćanje 180 dana nakon dospeća fakture.

  U slučaju kada je osigurano potraživanje veće od iznosa u odluci o kreditnom limitu, osigurani procenat iz odluke o kreditnom limitu biće umanjen srazmerno iznosu koji kupac stvarno duguje (Pro rata iznos), i takav će biti primenjen na ukupan nenaplaćeni dug kupca prilikom obračuna naknade.

  Ukoliko kombinujete kolaterale (bankarsku garanciju i osiguranje od nenaplate potraživanja), premija osiguranja se računa po sledećoj formuli: (odobreni limit pokrića * rok plaćanja)/360

   


  Vaš stručni savetnik u oblasti osiguranja – kako vam pomažemo?

  Naša rešenja

  Najnoviji blogovi

  Back To Top