skip to Main Content

IMATE PITANJA ZA NAS?

VIB-logo-80

Kontaktirajte nas

Konsultujte se o svim vidovima osiguranja i zatražite najbolju ponudu za Vas

Sajber osiguranje predstavlja inovaciju na domaćem tržištu osiguranja. Porast sajber rizika u poslednjih desetak godina uslovio je i pojavu novih sredstava pokrića i zaštite u slučaju nastanka štete. Rizici su brojni, a ono što je interesantno je da se ne ograničavaju samo na kompanije koje su usko specijalizovane za pružanje usluga u IT sektoru. Danas, svaka kompanija koja koristi Internet ili cloud tehnologiju za traženje, pohranjivanje i deljenje podataka potencijalno je u riziku od sajber incidenata.

Polisa sajber osiguranja koju možete ugovoriti preko naših brokera nudi pokriće u sledećim situacijama:

Odgovornost za profesionalne tehnološke usluge – ukoliko vaša kompanija pruža profesionalne tehnološke usluge ili ste, u svoje ime, angažovali kompaniju koja se bavi pružanjem ovakvih usluga, polisa sajber osiguranja će vam omogućiti finansijsku podršku u slučajevima kršenja dužnosti usled nemara, nepružanja usluga, grešaka i propusta u pružanju usluga, klevete, plagiranja, piraterije ili lažnog prisvajanja ideja.

Odgovornost za multimedijalne sadržaje – ako je multimedija neizostavan deo vaše usluge ili, za svoje potrebe, angažujete firmu koja se bavi kreiranjem i plasiranjem multimedijalnih sadržaja, u slučaju nastanka tužbe zbog nemara, klevete, piraterije ili zloupotrebe autorskih prava, polisa sajber osiguranja vam može pružiti adekvatno pokriće za nastale troškove.

Odgovornost za bezbednost i privatnost podataka trećih lica – sve goruće pitanje bezbednosti ličnih podataka na Internetu rezultira i brojnim rizicima od pojave incidenata poput curenja podataka. U vezi sa tim, polisa sajber osiguranja pruža mogućnost da, ukoliko se nađete u situaciji da budete tuženi zbog nemara ili neadekvatnog čuvanja i deljenja podataka, isplatite troškove i nastavite poslovanje.

Preduzeta radnja u vezi sa propisima o zaštiti privatnosti – ukoliko ste bili žrtva nekog sajber incidenta ili su podaci vaših klijenata kompromitovani, dužni ste da pokretene određene radnje u vezi sa propisima o zaštiti privatnosti. Pošto ovakve radnje često bivaju propisane od strane nekog državnog regulatornog organa, to znači da zahtevaju i izvesno materijalno učešće u realizaciji, te je polisa sajber osiguranja pouzdan način da nadoknadite pomenute troškove bez daljeg rizika po vaš biznis.

Reagovanje na povredu privatnosti, obaveštavanje korisnika i upravljanje kriznom situacijom – jedna od obaveza kompanije koja se suoči sa sajber incidentom je i reagovanje na povredu privatnosti, odnosno obaveštavanje korisnika i upravljanje kriznom situacijom. No, te situacije ne prolaze bez daljih troškova angažovanja eksperata, bilo unutar ili van firme, kao i ulaganje u medijske objave i obaveštenja. U okviru polise sajber osiguranja imate mogućnost da i ove troškove naplatite preko osiguravajuće kuće, a da nesmetano nastavite sa oporavkom od incidenta.

Obnavljanje podataka i izgubljena poslovna dobit – prateća posledica sajber incidenta je i trošak ponovnog uspostavljanja poslovanja i pokušaj da povratite izgubljenu poslovnu dobit. Jedna od prednosti polise sajber osiguranja leži u činjenici da će vam i procedura oko obnavljanja podataka biti olakšana finansijskim pokrićem u okviru polise, što značajno smanjuje vreme potrebno za oporavak od sajber incidenta.

Sajber iznuda – kada je reč o jednom od najskupljih i najuticajnijih sajber incidenata, potencijalni troškovi se procenjuju sedmocifrenim iznosima. Nažalost, jako je mali broj kompanija koje mogu da prežive ovako snažan udar na svoje podatke. Zato je polisa sajber osiguranja idealno rešenje u slučaju nastanka štete usled sajber iznude, jer će vam pružiti svu neophodnu finansijsku zaštitu dok se rizik ne dovede na minimum.

Najčešća pitanja - Sajber osiguranje

Nemar u izvršenju obaveza, greška ili propust u pružanju profesionalnih tehnoloških usluga ili propuštanje da se one pruže;
Nenamerno kršenje ugovora
Kleveta, narušavanje reputacije, nanošenje duševne boli
Nezakonito hapšenje, nezakonit ulazak ili iseljenje, ulaženje na tuđ posed ili zlonamerno gonjenje
Plagiranje, piraterija ili lažno prisvajanje ideja.

Kleveta, narušavanje reputacije, nanošenje duševne boli
Narušavanje, kršenje ili ometanje prava na privatnost ili povredu prava osobe u javnosti
Plagiranje, pirateriju ili lažno prisvajanje ideja
Kršenje autorskih prava, naziva domena, naslova ili slogana
Nezakonit ulazak ili iseljenje, ulaženje na tuđ posed, prisluškivanje, lažno hapšenje, zlonamerno gonjenje
Odgovornost koja proizilazi iz vašeg nemara u vezi sa objavljivanjem multimedijalnog sadržaja na internetu ili u štampanim medijima
Nelojalna konkurencija.

Propust da se spreči ili onemogući neovlašćeno pristupanje ili neovlašćeno korišćenje računarske mreže; propust da se spreči fizička krađa ili gubitak informacija ili hardverske opreme koju kontrolišete vi, ili procesi; bezbednosni propusti; ili propust da se spreči lažna komunikacija osmišljena sa ciljem da se od korisnika na prevaru dobiju lične informacije.

Iznosi za koje zakonski budete u obavezi da ih platite, a koji su nastali kao posledica akcije regulatora u vezi sa propisima o zaštiti privatnosti. Osigurane su i sve naknade po odlukama donesenim od strane saveznog, državnog ili lokalnog regulatornog tela.

Osigurani su troškovi upravljanja kriznom situacijom, troškovi obaveštavanja korisnika i troškovi podrške klijentu i kreditnog monitoringa, kada takvi novčani iznosi proisteknu kao rezultat povrede bezbednosti, povrede privatnosti ili povrede propisa o zaštiti privatnosti.

Osigurani su troškovi i izgubljena poslovna dobit, iznad iznosa franšize i nakon perioda čekanja od 12h, koji su posledica sajber incidenta. Odnosi se na direktan trošak osigurane kompanije, a ne na štete zbog tužbi oštećenih trećih lica.
Troškovi za ponovno vraćanje, sakupljanje ili zamenu podataka, uključujući troškove za materijal i radno vreme
Troškovi za stručnjake, istražitelje, forenzičare…
Troškovi za korišćenje rentirane opreme, prekovremeni rad.

Sajber iznuda znači verovatnu pretnju ili niz povezanih pretnji, uključujući zahteve za plaćanjem novčanih sredstava, koji su upućeni vama kako biste izbegli korupciju, oštećenje, uništenje ili širenje kompjuterskog virusa, zlonamernog koda ili onemogućavanje korišćenja usluge (DoS) u bilo kom aspektu računarskih mreža. Sajber iznuda takođe obuhvata i svaku pretnju sa ciljem da se objave poverljivi lični podaci, koji se nalaze unutar vaše računarske mreže.

 

Primeri kada bi se aktivirala polisa:

Greške ili nemar u pružanju usluga, ili njihovo neizvršavanje:

IT kompanija obezbeđuje SaaS platformu, koja je od ključnog značaja za poslovanje klijenata (npr. Gateway za plaćanje ili softver za logistiku za klijente e-trgovine). Programer nenamerno izaziva pad sistema koji traje nekoliko dana. Ovaj pad uzrokuje da klijenti propuste veliki broj novih poslova te nedelje. Polisa bi pokrila odštetne zahteve koje bi klijenti podneli zbog izgubljene prodaje.

Nenamerno kršenje ugovora:

IT kompanija je angažovana da razvije sveobuhvatni softver za upravljanje ljudskim resursima preduzeća, koji treba da se integriše sa klijentovim postojećim sistemom za HR i obračun plata. IT kompanija kasni u ispunjenju rokova, što je rezultiralo propuštenim ciljevima i nefunkcionalnim projektnim modulima. Iako je kompanija tvrdila da je klijent stalno menjao veličinu i obim projekta, na kraju, klijent je raskinuo ugovor i podneo tužbu, tražeći naknadu za troškove angažovanja novog konsultanta i izgubljenog profita zbog prekida.

Curenje podataka:

Curenje podataka – kao sajber osiguranje

  • IT kompanija ima svoju bazu podataka korisnika usluge, koja je hakovana, a podaci korisnika javno objavljeni na internetu.
  • Interna baza zaposlenih je hakovana. Dolazi do curenja poverljivih ličnih podataka o zaradama, evaluacijama radnog učinka, matičnim brojevima, brojevima tekućih računa.
  • Tužbe mogu podneti oštećeni korisnici, ili oštećeni zaposleni.


$148 – prosečan trošak po jednom zapisu

24.615 – prosečan broj ugroženih korisnika

Curenje podataka – kao profesionalna odgovornost

  • IT kompanija kreira rešenje za bazu podataka za medicinsku ustanovu i ima pristup podacima pacijenata. Zbog krađe laptopa glavnog programera dolazi do curenja podataka.
  • Zbog greške u softveru koji je softverska kompanija kreirala hakeri uspevaju da ukradu medicinske podatke pacijenata.
  • U oba slučaja medicinska ustanova tuži IT kompaniju zbog greške.
Back To Top